REGULAMIN SKLEPU

§ 1 Wprowadzenie:
1. Sklep internetowy DARIUSZ BORYS , dostępny pod adresem internetowym
www.fronolazienki.pl, prowadzony jest przez DARIUSZ BORYS
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DARIUSZ BORYS.
NIP: 9211370313 REGON: 368044305.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i
do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady
korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów
Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje:
1. Konsument -­ osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w
ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca ­- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą DARIUSZ BORYS NIP: 9211370313 REGON: 368044305.
3. Klient ­- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca -­ osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje
zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność
gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep ­- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
internetowym www.fronolazienki.pl
6. Umowa zawarta na odległość -­ umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach
Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym
wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się
na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin ­- niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie -­ oświadczenie woli Klienta składane za pomocą
Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto­ - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane
przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w
Sklepie.
10. Formularz rejestracji -­ formularz dostępny w Sklepie,
umożliwiający utworzenie konta.
11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie
Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym
sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są
wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość
ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości
produktów.
13. Produkt ­- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży ­ umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta
między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3 Kontakt ze Sklepem:
1. Adres Sprzedawcy: ul. Dolna 6B/3 22-680 Lubycza Królewska
2. Adres e­mail Sprzedawcy: zamowienia@fronolazienki.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 666356394
4. Numer fax Sprzedawcy: brak.
5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
Bank Santander 48 1090 2590 0000 0001 3499 8592
6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i
numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach
od 9.00 do 19.00.

§ 4 Wymagania techniczne:
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz
składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e­mail),
c. włączona obsługa plików cookies,
d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5 Informacje ogólne:
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie
ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu
Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich
lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą
techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w
asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z
postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych
osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez
zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami
brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się
cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport,
dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na
stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na
czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena
obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie:
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres
email i hasło.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła
ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez
ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez
wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia:
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) lub nie ;
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć
przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez
rejestracji ;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji ­
wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy
Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać
rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do
faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i
płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w
wiadomości e­mail,
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od
sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z
zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności:
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru
zamówionego Produktu:
przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy GLOBKURIER zrzeszającej w sobie ofertę kilkunastu przewoźników.
bezpośredni odbiór w Lubyczy Królewskiej.
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
- płatność za pośrednictwem usługi dotpay.pl
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych
metod płatności
znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży:
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza
zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego
otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji
następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej
wiadomości e­mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres
poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia
Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez
Klienta powyższej wiadomości e­mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży
między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą
płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3
dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży ­ w przeciwnym
razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient
obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki
c. płatności usługą dotpay.pl , Klient winien dokonać opłaty przy
składaniu zamówienia, jeżeli wpłata nie zostanie zaksięgowana w
terminie 3 dni, zamówienie zostanie anulowane
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty,
Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę:
- w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu,
Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w
opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie
dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej
wiadomości e­mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres
poczty elektronicznej Klienta
- w przypadku płatności na konto Sprzedawcy – w terminie 4 dni
roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy
- w przypadku usługi dotpay.pl – w terminie 4 dni roboczych
5. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta
liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem,
płatności elektroniczne lub kartą płatniczą ­ od dnia uznania rachunku
bankowego
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze
osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa
Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za
transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na
stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa” oraz w
trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez
Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy:
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez
podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia
Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż
przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są
dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1
biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu
Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1
biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie
o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy
wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego
terminu.
6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź
drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e­mail
Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej
Sprzedawcy ­ dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą
elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany
przez Konsumenta adres e­mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy oraz poda dokładny adres do zwrotu przesyłki (
Sprzedawca posiada kilka magazynów na terenie Polski )
8. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa
się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane
przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez Sprzedawcę
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod
płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej
transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne
rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi
kosztami. d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu
jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w
korespondencji potwierdzenia przyjęcia formularza zwrotu towaru (
produkty wysyłane są z różnych magazynów na terenie Polski ), nie
później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o
odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument
odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty
zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie
mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu
wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne
do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać
odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach
zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie
przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu
jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu,
ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami,

§ 11 Reklamacja i gwarancja:
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient
ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w
kodeksie cywilnym.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na
podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady,
dołączyć zdjęcie ukazujące wadę, okoliczności (w tym datę) jej
wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie
Klienta w związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie,
nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym
terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na
adres ustalone ze Sprzedawcą
8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja
o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w
Sklepie.
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego
sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.),
z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze
Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego
inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia
sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12 Dane osobowe w Sklepie internetowym:
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za
pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za
pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy
Sprzedaży
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze
sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze
sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator
udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie
wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia
Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
§ 13 Postanowienia końcowe:
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z
ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów
płatności i dostaw ­ w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na
realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie
Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w
szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych
osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności serwisu www.fronolazienki.pl
1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony
danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku
z korzystaniem przez nich usług zakupu po przez serwis www.fronolazienki.pl
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma
Dariusz Borys z siedzibą w Lubyczy Królewskiej ul. Dolna 6B/3
22-680 Lubycza Królewska.
NIP: 9211370313 REGON: 368044305
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy
wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu
danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale
sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą
o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach
prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez
Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają
Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu
informacyjnego
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani
udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie
danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie
fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji
i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności
serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne
zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego
serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować
w sposób widoczny i zrozumiały.
11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie
strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób
nadzorowane przez serwis www.fronolazienki.pl Strony te mogą posiadać
własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy
się zapoznać.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki
prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można
w zakładce - KONTAKT.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Klauzula zgodna z RODO:

a. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) – RODO –
informujemy, że:
a. Administratorem Twoich danych jest firma Dariusz Borys z siedzibą
w Lubyczy Królewskiej ul.Dolna 6B/3 22-680 Lubycza Królewska
b. W każdej chwili możesz się skontaktować z naszym Inspektorem
Ochrony Danych w sprawach ochrony  swoich danych osobowych.
poprzez formularz kontaktowy na stronie (www.fronolazienki.pl/kontakt),
pod adresem e-mail: zamowienia@fronolazienki.pl, pod numerem
telefonu +48 666 356 394  lub pisemnie na adres naszej siedziby,
wskazany w pkt. a,
c. Cele i podstawy przetwarzania:

2. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
a. w celach marketingowych na podstawie Twojej zgody – zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
b. w celach analitycznych, w tym w szczególności lepszego doboru
usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych
produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o
naszych klientach, będącego realizacją naszego prawnie
uzasadnionego w tym interesu - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
c. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio
(marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich
potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie
uzasadnionego w tym interesu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
d. w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży
3. Prawo do sprzeciwu
a. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej.
Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że
będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych
istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są
nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane
będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.
b. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu
bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy
przetwarzania danych w tym celu.
4. Okres przechowywania danych
a. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego
naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż
zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub
ustalimy, że się zdezaktualizowały.
b. W razie zawarcia umowy dane osobowe wynikające z zawartej
umowy będziemy przechowywać 10 lat w przypadku osób fizycznych
oraz 5 lat w przypadku osób prawnych. 
c. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą
przechowywane do chwili wycofania zgody.
5. Odbiorcy danych
a.  Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom,
czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi itp.]
b. Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:
– agencjom reklamowym, marketingowym, i podmiotom
pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji
marketingowych,
– obsługujących nasze systemy teleinformatyczne,
– podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne,
audytowe, pomoc prawną
6. Innym administratorom danych przetwarzających dane
we własnym imieniu:
– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje
płatnicze, i instytucje finansowe),
– podmiotom współpracującym przy akcjach promocyjnych, programie
lojalnościowym, programie marketingowym (marketing automatyczny,
program lojalnościowy),
7. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e. prawo do przenoszenia danych;
fi. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jednak konieczny
do realizacji usług lub zawarcia umowy.
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
a. W procesie [np. analizy preferencji/wykonywania umowy]
podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z
uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane np. dane produktów
znajdujących się w koszyku sklepowym, długość przebywania na
poszczególnych kartach sklepu, wysokość złożonego zamówienia.
Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o
modele scoringowe oraz analizy statystyczne itp. Decyzje podejmowane
w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na np. dostępność
produktów, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozwiązań w sklepie,
sposób prezentacji oferty itp.
b. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające
na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych
Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów
dotyczących Twoich osobistych preferencji, zainteresowań lub
wiarygodności.
c. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu
przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Ciebie
skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa,
niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów
rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych.
d. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów
marketingowych np. przesyłania spersonalizowanych powiadomień
odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.